laboratorij napis
english lmsinfo@uni-mb.si home
o laboratoriju
osebje laboratorija
projekti
izobrazevanje
povezave
 
meni-oseb
 doc. dr. Robert Meolic, univ. dipl. inž. rač. in inf.
 delovno mesto: asistent
 prostor: G-218b, G-203
 govorilne ure: pon. 13 - 15
 telefon: +386 2 220 7215
 fax: +386 2 220 7272
 e-pošta: meolic@uni-mb.si
 spletna stran

biografija:

Rodil sem se 23. aprila 1972 v Murski Soboti. Obiskoval sem osnovno solo v Bakovcih, nato pa Naravoslovno-matematicni program na takratnem SCTPU v Murski Soboti. Leta 1990 sem se vpisal na studij racunalnistva in informatike na tedanji Tehniski fakulteti, VTO Elektrotehnika, racunalništvo in informatika v Mariboru. Diplomiral sem 4. julija 1995 z zakljucno oceno 9,73.Diplomsko delo 'Uporaba odlocitvenih grafov pri racunalniški obdelavi logicnih funkcij' sem napisal pod mentorstvom izr. prof. dr. Zmaga Brezocnika. 
 
 
V studijskem letu 1995/96 sem se vpisal na podiplomski studij na Fakulteti za elektrotehniko, racunalništvo in informatiko v Mariboru, smer Racunalništvo in informatika. 12. novembra 1999 sem pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Kapus dokoncal in uspesno zagovarjal magistrsko delo z naslovom 'Preverjanje pravilnosti obnasanja sistemov s socasnostjo' ter si pridobil naziv magister znanosti s podrocja racunalništva in informatike. V studijskem letu 2001/2002 sem vpisan v 4. letnik podiplomskega studija Elektrotehnike. 
 
Ze po koncu prvega letniku rednega studija sem se pod mentorstvom izr. prof. dr. Zmaga Brezocnika vkljucil v raziskovalno delo takratnega Laboratorija za digitalne in informacijske sisteme. Septembra 1992 sem v Portozu dobil priznanje za dosezeno 1. mesto na tekmovanju studentskih clankov Slovenske sekcije IEEE, maja 1993 v Parizu pa priznanje za dosezeno 2. mesto na finalu tega tekmovanja v IEEE regiji 8. Za odlicne uspehe pri studiju sem novembra 1994 prejel pohvalo Tehniske fakultete. 
 
V casu podiplomskega studija sem dosedaj sodeloval pri raziskovalnih projektih Formalna verifikacija sistemov (st. projekta J2-5122-0796-95) ter Zagotavljanje pravilnosti paralelnih in porazdeljenih in sistemov (st. projekta J2--7495--0796--96). Odgovorni nosilec obeh projektov je bil izr. prof. dr. Zmago Brezocnik. Sodeloval sem tudi v mednarodnem projektu COST 247 verification and Validation Metohds for Formal Descriptions. V casu od 24. 6. - 6. 7. 2001 sem sodeloval na seminarju The EEF Foundations Summer School on Logical Methods v Aarhusu na Danskem. 
 
Moje raziskovalno delo uvrscamo na podrocje formalne verifikacije programske in strojne opreme. Pri danasnjih kompleksnih sistemih je zelo pomembno, da ze pri nacrtovanju sistema zagotovimo pravilnost sistema. Zato med drugim uporabljamo strogo matematicne, formalne metode za verifikacijo, s katerimi preverimo, ali je sistem pravilen oz. posredno ali neposredno odkrijemo, kje so napake v sistemu. 
 
Moje ozje podrocje raziskovalnega dela obsega procesne algebre, ekvivalencne relacije med procesi, temporalne logike, binarne odlocitvene grafe itd. Racunalniski program EST (http://www.el.feri.uni-mb.si/est/), ki nastaja kot rezultat mojega vecletnega dela, je po ucinkovitosti primerljiv s podobnimi programskimi paketi drugih avtorjev po svetu. 
 
 
Leta 1996 sem bil na Fakulteti za elektrotehniko, racunalništvo in informatiko v Mariboru prvic izvoljen v pedagoski naziv asistenta za predmetno podrocje Elektronika za dobo treh let. Leta 1999 sem bil ponovno izvoljen v isti pedagoski naziv za dobo naslednjih treh let. V studijskem letu 2001/2002 vodim na Fakulteti za elektrotehniko, racunalništvo in informatiko v Mariboru avditorne, laboratorijske in račcunalniske vaje pri vecih predmetih (http://regul.uni-mb.si/~meolic/info.html
 
Maribor, 25. oktobra 2001 
Robert Meolic 
 

© LMS 2001-2007, lmsinfo@uni-mb.si, zadnja sprememba: 24. 12. 2010